amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Úvod do genetiky

Znalosť genetiky má nezastupiteľnú úlohu z hľadiska chovu exotických vtá­kov. Posúva chovateľstvo do „vyšších" úrov­ní, tým nemyslím len v chove mutácií, kde sa využíva najviac, ale i pre udržanie čistých prírodných populácií. Genetická informá­cia, ktorú odovzdávajú rodičia potomkom, má svoje korene vo fylogenéze - vývoji druhu, avšak pre ontogenézu - vývoj jedin­ca - zohrávajú nemenej dôležitú úlohu i tzv. realizačné činitele (vplyv prostredia, stravy...), ktoré s genetickými predispozíci-ami dokážu synergickým efektom vytvoriť konkrétny fenotyp - vzhľad jedinca. Chov exotických vtákov v posledných desaťroči­ach ovládli mutácie, zväčša farebné, ktoré sú často krát výsledkom silného inbreedingu.

Články / Úvod do genetiky /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu