amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Genetika - všeobecný popis

Genetika

Genetika je veda zaoberajúca sa dedičnosťou a premenlivosťou živých organizmov. Sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos druhových a dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami,  aj medzi potomkami navzájom. Skúma najmä to, akým spôsobom sú gény prenášané z generácie na generáciu.

- dedičnosť:  schopnosť organizmu uchovávať súbor dedičných informácií o najrôznejších fyziologických a morfologických vlastnostiach organizmu a schopnosť odovzdávať tento súbor informácií svojim potomkom. Dedičnosť zabezpečuje zachovanie jednotlivých biologických druhov v priebehu generácií.

  - variabilita (premenlivosť): prejavuje sa vzájomnou odlišnosťou jedincov v rámci jedného druhu. Je to tvarová a funkčná rozmanitosť živých organizmov a ich schopnosť reagovať na rôzne podmienky prostredia odlišným spôsobom.
Genetika patrí medzi biologické vedy a delí sa do rôznych oblastí ako napríklad molekulárna genetika, cytogenetika, imunogenetika, genetika populácií, klasická (Mendelovská) genetika, lekárska genetika, a ďalšie. Tiež podľa organizmov, ktorými sa jednotlivé odbory zaoberajú (genetika vírusov, baktérií, húb, rastlín, živočíchov, genetika človeka).

Symbolika génu, ktorú používam

Asi najčastejšie v časti genetika používam pojem gén a alela, takže už hneď tu na úvode predstavím jeho symboliku. Používam symboliku génu v podobe, ako ju vidíte na obrázku. Teda ak má gén 2 alely (každá môže niesť znak buď dominantný, recesívny, neúplne dominantný, a pod.), tak som ich graficky znázornil ako dve plôšky. Prvá pri rozdielnosti alel vždy označuje dominantnú alelu a druhá recesívnu. Je potrebné si však uvedomiť, že za vznik – prejav znaku zodpovedajú často viaceré gény v synergickom pôsobení.  Ak je to v príkladoch potrebné, tak nad symbolom génu je krúžok s farbou, ktorý označuje aký fenotyp – vzhľad daný gén vytvára.

Ďalšie podrobnosti nájdete v menu pod voľbou „genetika“Poďakovanie

 

Týmto by som sa chcel čo najsrdečnejšie poďakovať najmä Prof. Ing. J. Grolmusovi, CSc.,  ak i Doc. RNDr. J. Rafayovi, CSc. za odborné rady a pripomienky, ktoré mi poskytli pri spracovaní tejto kapitoly webu.

 

V teoretickej časti „pojmy a definície“ a v časti „základy genetiky“  bola použitá najmä nasledovná literatúra

 

Genetický slovník, Milan Bežo a Kristína Bežová – SPU v Nitre a Nadácia Ochrana genofondu rastlín , 1998

Všeobecná genetika, M. Bežo, K. Ražná, K. Bežová, Vydavateľstvo SPU v Nitre 2010

Genetika , P. Snustad, M. Simmons, Masarykova Univerzita – nakladatelství v Brne 2009

Genetika , A. Kúbek, A. Trakovická, J. Rafay, J. Nový, vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1998

 

V časti genetika u amadín Gouldovej

Electron tomography, three-dimensional Fourier analysis and colour prediction of a three-dimensional amorphous biophotonic nanostructure, Matthew D. Shawkey, The Royal Society 2009

Genetika
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu