amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Výpočet gamét

 

Aby si chovateľ vedel vypočítať potomstvo od zostaveného páru je potrebné poznať jeho genotyp a správne určiť gaméty - pohlavné bunky. Nesmieme zabúdať na to, že potomstvo dedí od každého z rodičov vždy len polovicu jeho genetickej informácie, po spojení gamét dostávame kompletný celok.

Pre zjednodušenie odporúčam použiť genetickú kalkulačku. Kto by si však potomstvo chcel vyrátať ručne, je potrebné osvojiť si techniku výpočtu gamét tak, aby neprišlo k vynechaniu nejakej kombinácie. Musíme mať na pamäti, že gaméty sa kombinujú zo všetkých možných kombinácií, ktoré vstupujú do procesu dedenia. Genotyp som zaradil do 6 génov, s ktorých každý má dve alely  a každý alelový pár môže byť buď homozygotný dominantný, homozygotný recesívny, alebo heterozygotný. Takže je na prvý pohľad jasné, že ide o veľké množstvo možných kombinácií.

Gény sú rozdelené na: 2 pre sfarbenie hlavy, 2 pre základné sfarbenie tela, jeden pre dakr faktor a jeden pre farbu pŕs. Farbu hlavy som zámerne nepodriadil génom pre sfarbenie tela, najmä čo sa týka eumelanénu. Aj keď je sfarbenie hlavy u rôznych mutácií fenotypovo zmenené, napríklad sivá hlava u žltej (pastelovej) mutácie, stále hovorím o čiernej hlave, podobne je to u žltej a červenej hlavy u modrej mutácie. Pôvodné pomenovanie sfarbenia som ponechal zámerne, keďže je možné ho v ďalšom párení dostať v nezmenenej forme a množstvom odtieňov by mohlo zbytočne mýliť.

Keďže máme genotyp zo 6 génov (6 dvojíc alel) vychádza nám nasledovné množstvo kombinácií:

 Pri zápise genotypu je možné pre zjednodušenie z neho vynechať  časti, ktoré sa ani u jedného z rodičov nezúčastňujú na dedení. Ak napríklad ani samček, ani samička nemá faktor tmavnutia, majú teda obaja v genotype dd, je možné túto vlohu nezaradiť do výpočtu, čím sa počet kombinácií zníži. Obdobne je to i u sfarbenia hlavy, ak vtáky nemajú vlohu pre žltú farbu hlavy, majú teda v genotype ii, je možné túto kombináciu tiež nezaradiť do výpočtu.

Gaméty môžeme zapísať jednoducho, ak je ich počet malý, ak je ich počet väčší, je možné použiť vidlicový graf, aby  neprišlo k omylu. Nesmieme zabúdať na to, že v jednej gaméte môže byľ vždy len jedna alela z alelového páru.

Jednoduchý príklad

 

Červenohlavý samček štepiteľný na čiernohlavé, zelený bez faktoru tmavnutia fialovoprsý

Genotyp: Rr ; ii ; EE ; KK ; dd ; PP

Ako je vidieť, rozdielna je len jedna dvojica „Rr“ a teda dostaneme 2 typy gamét:

1.            RiEKdP

2.            riEKdP


Samička má chromozóm Y, ktorý určuje jej pohlavie tak ho tiež musíme do výpočtu zaradiť

Červenohlavá samička, zelená bez faktoru tmavnutia fialovoprsá

 

Genotyp: RY ; ii ; E(Y) ; KK ; dd ; PP

 

Ako je vidieť, rozdielna je len jedna dvojica „RY“  a teda dostaneme 2 typy gamét:

 

1.         RiEKdP

2.         YiEKdP

 

Chromozóm Y zapisujeme len raz, eumalanín E (Y) je tiež viazaný na pohlavie no stačí jedna jeho vloha, aby sa presadil v genotype samičky, chromozóm, ktorý je pri ňom označený (Y) je len informatívny a znamená viazanosť tohto znaku  na pohlavie, keďže už v genotype jedno Y máme,  a to pri sfarbení hlavy, použijeme len samotnú vlohu E. Chromozóm Y  pri eumelaníne som v genotype ponechal zámerne, keďže je možné vypočítať si potomstvo aj bez toho, aby chovateľa zaujímala farba hlavy.

 

Zložitejší príklad

 


 

Samček:

červenohlavý štepiteľný na žltohlavé, zelený pastel (jednofaktorový žltý) štepiteľný na modré s jedným faktorom tmavnutia, fialovoprsý

Genotyp: RR ; Ii ; Ee ; Kk ; Dd ; PP

Ako vidíme, sú prítomné 4 rozdielne dvojice alel, to teda znamená, že je možných dostať 16 kombinácií
 

Samička:

žltohlavá, zelená štepiteľná na modré s jedným faktorom tmavnutia, bieloprsá

Genotyp: RY ; II ; E (Y) ; Kk ; Dd ; pp

Ako vidíme, sú prítomné 3 rozdielne dvojice alel (RY ; Kk ; Dd ), to teda znamená, že je možných dostať 8 kombinácií. E(Y) je len jedna vloha, alela E, kde (Y) označuje len pohlavie – viazanosť tohto znaku na pohlavie.
 

Niekoľko príkladov párenia

Základné mutácie

 

Príklad 1.

Zelený samček x modrá samička

P: EE ; KK  x EY ; kk

G: samček EK ; samička ; Ek, Yk 

 

F1: 100 % potomstva zelené / modré

 

Príklad 2.

 

zelený pastel (jednofaktorový žltý) fialovoprsý x zelená samička bieloprsá

 

P: Ee ; KK ; PP x EY ; KK ; pp

 

G: samček: EKP,eKP, samička: EKp,YKp

 

 

 

F1:

 

Samčeky:

 

50% zelených fialovoprsých štepiteľných na bieloprsé

50% zelených pastelov (jednofaktoroví žltí) fialovoprsých štepiteľných na bieloprsé

 

Samičky:

50% zelených fialovoprsých štepiteľných na bieloprsé

50% žltých (zlatých) fialovoprsých štepiteľných na bieloprsé

 

 

Príklad 3.

 

zelený pastel (jednofaktorový žltý) štepiteľný na modré fialovoprsý štepiteľný na bieloprsé x žltá (zlatá) štepiteľná na modré fialovoprsá štepiteľná na bieloprsé


P: Ee ; Kk ; Pp  x eY ; Kk ; Pp

G:

Samček: EKP, EKp, EkP, Ekp, eKP,eKp, ekP, ekp

Samička: eKP, eKp, ekP, ekp, YKP, YKp, YkP,Ykp


 


F1.

Niekoľko príkladov párenia

 

Tmavý faktor - DRAK faktor


Príklad 1.

 

Zelený s 2 faktormi tmavnutia x zelená

 

P: EE ; KK ; DD x E Y ; KK ; dd

G: samček EKD ; samička ; EKd, YKd

 

  

F1:

100%  zelených samčekov s 1 faktorom tmavnutia EE;KK;Dd

100%  zelených samičiek  s 1 faktorom tmavnutia EY;KK;Dd

 

  Príklad 2.

 

zelený samček s 1 faktorom tmavnutia x zelená samička s 1 faktorom tmavnutia

 

P: EE;KK;Dd x E; Y; KK,Dd

G: samček EKD, EKd ; samička EKD, EKd, YKD,


 

 

F1:

25% zelených samčekov s 2 faktorom tmavnutia EE;KK;DD

50% zelených samčekov s 1 faktorom tmavnutia EE;KK;Dd

25% zelených samčekov EE;KK;dd

 

 

25% zelených samičiek  s 2 faktorom tmavnutia EY;KK;DD

50% zelených samičiek s 1 faktorom tmavnutia EY;KK;Dd

25% zelených samičiek EE;KK;dd

 

 

Párenie lutino


Príklad 1.

 

lutino x zelená

 

P: si si x GY

G: samček si, si ; samička ; Y


F1:

100%  G,si -samčekov zelených štepiteľných na lutino

100%  si,Y – samičiek lutino

 

 
Príklad 2.

 

Zelený /lutino x lutino

 

P: G,si x si;Y

G: samček G, si ; samička si, Y


F1:

50% G,si- samčekov zelených štepiteľných na lutino

50% si,si – samčekov lutino

50% G;Y- zelených samičiek

50% si;Y – lutino samičiek

 

 

Párenie žltomodrí

  Príklad 1.

 

Strieborný 2 f(2 f žltý + modrý) fialovoprsý  x zelená fialovoprsá

 
 

P: ee ; kk ; PP x E Y ; KK ; PP

G: samček ekP ; samička ; EKP, YKP

 

 


 

F1:

100%  žltých jednofaktorových (zelený pastel) štepiteľných na modré fialovoprsýchEe;Kk;PP

100%  žltých štepiteľných na modré fialovoprsýcheY;Kk;PP

 
 

  Príklad 2.

 

jednofaktorový žltý samček (zelený pastel) štepiteľný na modré fialovoprsý x žltá (pastelová) samička štepiteľná na modré fialovoprsá

 
 

P: Ee;Kk;PP x eY; Kk;PP

G: samček EKP, EkP, eKP, ekP ; samička eKP, ekP, YKP, YkP

 


F1:

12.5%  jednofaktorových žltých samčekov (zelený pastel) fialovoprsýchEe;KK;PP

25% jednofaktorových žltých samčekov (zelený pastel) štepiteľných na modré fialovoprsýchEe;Kk;PP

12.5% dvojfaktorových žltých samčekov (zlatí) fialovoprsýchee;KK;PP

25% dvojfaktorových žltých samčekov (zlatí) štepiteľných na modré fialovoprsýchee;Kk;PP

12.5% modrý pastel (1 faktor žltej + modrá) fialovoprsýEe;kk;PP

12.5 % strieborných 2 faktorových samčekov fialovoprsýchee;kk;PP

 
 

12.5%  zelených samičiek fialovoprsýchEY;KK;PP

25%  zelených samičiek štepiteľných na modré fialovoprsýchEY;Kk;PP

12.5%  modrých samičiek fialovoprsýchEY;kk;PP

12.5%  žltých samičiek fialovoprsýcheY;KK;PP

25%  žltých samičiek štepiteľných na modré fialovoprsýcheY;Kk;PP

12.5%  strieborných samičiek fialovoprsýcheY;kk;PP

 

 

Párenie s rôznymi mutáciami I.

1faktorový žltý (zelený pastel) s 1 faktorom tmavnutia, štepiteľný na škoricu,  fialovoprsý /bieloprsý

x  modrá samička s 2 faktormi tmavnutia fialovoprsá

 

P: Ec,e ; K,K ; D,d ; P,p x E,Y; k,k ; D,D ; P,P

G:

Samček:EcKDP, EcKdP, EcKdp, eKDP, eKdP, eKdp

Samička:EkDP, YkDP


 

 

Genetika / Genetika a mutácie u amadín Gouldovej / Mutácie a dedičnosť sfarbenia tela III. /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu