amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Crossing over v chove amadín Gouldovej

Crossing – over

Jav, ktorým sa vymieňajú úseky homologických chromozómov počas pachytene v profáze I. meiotického delenia (kapitola: pohlavie jkedinca) pri vzniku pohlavných buniek. Počas fázy meiózy formujú chromatidy páry a zapletajú sa. Ide o časť profázy I., keď chromozómy vytvárajú tetrádu. Počas tejto časti delenia sa chromatidy v určitom mieste zlomia a odlomené kúsky sa pripoja k miestu odlomenia druhej chromatidy. Miesta, kde dôjde k zlomu a výmene nesesterských chromatíd homologických chromozómov nazývame chiazmy. Prostredníctvom rekombinácie sa vytvárajú nové typy gamét. Frekvencia, s ktorou sa vytvoria nové spojenia sa nazýva  rekombinačná frekvencia daných gamét. Nová kombinácia génov, ktorá počas formácie gamét vznikne, sa nazýva rekombinácia. Pomocou crossing-over môže vzniknúť nová kombinácia u alelickej série. Ku crossing-over u vtákov dochádza veľmi často. Najmä, ak sa gény pre danú  mutáciu nachádzajú na pohlavných chromozómoch. Rekombinačnú frekvenciu vo veľkej miere ovplyvňuje vzdialenosť lokusov oboch mutácií.Dominantné a recesívne alely rôznych génov v jednom chromozóme sú v polohe cis alebo v polohe trans.


Poloha CIS.

Väzba génov, pri ktorej sú dominantné alely obidvoch génov v jednej väzbovej skupine prítomné spoločne v jednom homologickom chromozóme a odpovedajúce recesívne alely spoločne v druhom chromozóme je cis poloha.
Pri polohe cis sú alely rôznych génov rovnocenné (dominantné alebo recesívne) a ich usporiadanie sa zapisuje nasledovným symbolom .Schéma kríženia typu Cis - fáza (coupling) - dve dominantné alely sa nachádzajú na jednom chromozóme a dve recesívne alely na druhom.

F1 – homologické chromozómy
1 - parentálne gaméty
2 - rekombinantné gaméty

Poloha TRANS

Stav, pri ktorom sú v jednom homologickom chromozóme prítomné spoločne dominantná alela jedného génu a recesívna alela druhého génu, a v partnerskom homologickom chromozóme opačne je trans poloha. Pri polohe trans sú alely rôznych génov nerovnocenné a zapisuje sa nasledovným symbolom.


Schéma kríženia Trans - fáza (repulsion) - každý chromozóm nesie po jednej dominantnej a recesívnej alele.


F1 – homologické chromozómy
1 - parentálne gaméty
2 - rekombinantné gaméty

Genetika / Základy genetiky / Crossover / Crossing over v chove amadín Gouldovej /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu