amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Etológia

Etológia
 
význam slova: ethos - správanie, logos - veda
predmet výskumu: pozorovanie správania živočíchov
prvé pozorovania: pravek - človek svojím životom závisel od zvierat, ak chcel uloviť korisť musel poznať osobitosti v správaní zvierat. Získané vedomosti mu umožnili neskôr rozvíjať i domestifikáciu.

Etológia je zoologický odbor študujúci chovanie sa živočíchov v ich prírodnom prostredí. Študuje zákonitosti chovania jednotlivých druhov, formy správania, ich priebeh, zákonitosti. Na základe pozorovania, popisu, analyzuje príčiny správania sa živočíchov. Etológia patrí medzi mladé biologické disciplíny. Hlavná zásluha na jej rozvoji sa priznáva rakúskemu vedcovi prof. Konrádovi Lorenzovi a jeho žiakom, od ktorého pochádza aj názov tohto vedného odboru a celý rad základných objavov v tejto vednej disciplíne.

Pod tento názov som na stránku zaradil tiež systematiku a popis druhu, keďže  tieto oblasti spolu úzko súvisia. Jednotlivé kapitoly nájdete v podmenu pod voľbou „etológia“. Správanie sa u živočíchov je zložitý jav, podmienený fylogeneticky (dedičnosť), ontogeneticky (skúsenosť) a podmienkami prostredia.

Etológia
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu