amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Neúplne dominantná dedičnosť viazaná na pohlavie

Dedičnosť viazaná na pohlavie - záleží na pohlaví rodičov. Je to zvláštny druh dedičnosti, ktorý nezodpovedá štandardným pravidlám dedičnosti, a teda tu ani neplatia štepné pomery ako u autozomálnej dedičnosti.

Mutačný znak viazaný na pohlavie znamená, že samička nemôže na recesívny znak štepiť. Buď ho má vo fenotype alebo nie je jeho nositeľkou. Keďže samček má dva pohlavné XX chromozómy môže na mutačný znak štepiť, je teda jednofaktorový SF alebo môže byť dvojfaktorový DF.
(Gény pre popisované znaky sa nachádzajú na pohlavných chromozómoch, samček XX a samička XY. Na chromozóme Y sa nenachádzajú znaky pre farbu operenia).
V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov.

Neúplná dominancia viazaná na pohlavie

Alely sa rovnako podieľajú na prejave daného znaku. Mutačný gén sa vo fenotype čiastočne prejaví proti nezmutovanému, takže stačí prítomnosť len jedného zmutovaného génu aby sa mutácie prejavili, získame však len akýsi prechodný fenotyp. Takýto jedinec je jednofaktorový - SF. Aby sa mutácia prejavila úplne a sú potrebné oba zmutované gény - takého jedinca nazývame dvojfaktorový (DF). Tento prípad sa týka len samčekov, keďže majú dva pohlavné XX chromozómy. Samičky nemôžu mať fenotyp medzifarby, ani nemôžu na recesívnyu farbu štepiť.

Monohybridné kríženie s neúplnou dominanciou viazanou na pohlavie

Samček: Červená (nezmutovaná) AA
Samička: Žltá (zmutovaná) – viazaná na pohlavie aYPri neúplnej dominancii krížením červenej (nezmutovanej) a žltej (zmutovanej) sme dostali 2 druhy potomstva. Keďže pri neúplnej dominancii sa prejavia čiastočne obe alely génu, získavame samčekov s medzifarbou, teda fenotypovo oranžových (červená x žltá = oranžová). Medzifarbu dostaneme preto, že samček má dva XX chromozómy a na každom je gén pre inú farbu. Ich „zmiešaním“ sa vytvorí medzifarba. I keď je fenotyp oranžový, potomstvo nesie genetickú informáciu pre červenú aj žltú farbu, ktorá sa prejaví krížením v generácii F2. Samičky nemajú 2 XX chromozómy, a tak teda nemôže prísť k „zmiešaniu“ expresii 2 farieb vo fenotype.
  
Oproti autozomálnej dedičnosti, kde nezáleží na pohlaví rodičov, dostaneme pri farbách viazaných na pohlavie iný výsledok, ak vymeníme farbu rodičov. Pri neúplnej dominancii viazanej na pohlavie sa prejaví aj recesívna alela, ak je nositeľom mutačného génu aspoň v jednom faktore aj samček.  Získame teda fenotypovo rozdielnych potomkov. To znamená, že ak spárime žltého DF samčeka s červenou samičkou bude výsledok nasledovný:

Samček:
Fenotyp:žltá
Genotyp: aa

Samička:
Fenotyp: červená
Genotyp: AY


Potomstvo genotyp:

-    samčeky 50 % SF červené / žlté
-    samičky 50 % žlté

Ako je na príkladoch generácie F1 pri neúplne dominantnej mutácii viazanej na pohlavie vidieť, výsledné potomstvo záleží od toho, ktorý z rodičov je nositeľom mutačného génu.

Aby sme dostali mutačne sfarbeného jedinca v generácii F1 je potrebné, aby bol samček nositeľom aspoň jedného faktoru zmutovaného génu. Samček môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. V tabuľke sú uvedené len výsledky mutačne sfarbeného potomstva, ostatné potomstvo nie je mutačne sfarbené.
Genetika / Základy genetiky / Neúplne dominantná dedičnosť viazaná na pohlavie /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu