amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Recesívna epistáza a jej vplyv na sfarbenie u amadín Gouldovej

Recesívna epistáza

 

Poučky z genetiky nám v zásade hovoria, že vo fenotype sa presadí dominantný znak – farba, a že živočích, teda aj vtáky nemôžu byť nositeľmi vlastností pre dominantný znak - farbu, pokiaľ sa táto neprejaví vo fenotype. Príklad génovej interakcie – recesívnej epistázy - však hovorí aj o tom, že je možné, aby fenotyp niesol recesívny znak a pritom v genotype bude zakódovaná vlastnosť (štepiteľnosť) na znak dominantný. S takýmto príkladom sa môžeme stretnúť napríklad pri dedičnosti hláv u amadín Gouldovej. Tam je to však o to zložitejšie, že časť farieb je viazaná na pohlavie a časť nie. Preto si ukážeme teoretický príklad pri farbách bez toho, aby boli viazané na pohlavie.

 

Definícia recesívnej epistázy: ak sú prítomné 2 recesívne alely v homozygotnej konštitúcii, môžu potlačiť fenotypový prejav dominantnej alely na inom lokuse v homozygotnej alebo heterozygotnej konštitúcii.

 

To teda znamená, že sa vo fenotype – vzhľade potomstva môže objaviť dominantná farba, ktorá nebola viditeľná vo fenotype rodičov. Alebo inak povedané, vtáky s fenotypom recesívnej farby môžu niesť vlohu (byť štepiteľné) na dominantnú farbu.

 

Fenotypový pomer recesívnej epistázy 9:3:4

 

Fenotypový pomer recesívnej epistázy  pri testovacom krížení: 1:1:2.

 

Aby bolo vysvetlenie jednoduchšie, farby v použitom príklade nie sú viazané na pohlavie, sú teda voľne dedičné.

 

Pozor, toto nie je prípad dedičnosti hláv u amadín Gouldovej. Je to len teoretický prípad na vysvetlenie génovej interakcie.

 

Príklad

 

RR – červená farba

rr - čierna farba

ll – aktívny modifikátor na zastavenie tvorby červenej (tvorí sa žltá)

ii - neaktívny modifikátor na zastavenie tvorby červenej (tvorí sa červená)

P – parietálna - rodičovská generácia

F1 - 1. generácia potomkov P

F2 - 2. generácia potomkov

G - gaméty (pohlavné bunky) 

 
 
Potomstvo uniformné – červené, štepiteľné na čiernu a žltú. Ako teda vidíme, z rodičov, ktorí vo fenotype niesli recesívne farby, teda žltú a čiernu, majú v generácii F1 100% potomstva s dominantnou červenou farbou s vlohami (štepia) na čiernu a žltú farbu. Krížením takéhoto potomstva v generácii F2 za prítomnosti recesívnej epistázy dostaneme potomstvo všetkých 3 farieb, i keď pôvodný rodičovský pár vo fenotype nemal dominantnú farbu.


 


 

 Testovacie kríženie

 

Keďže fenotypové pomery sú pre každú génovú interakciu unikátne, v prípade recesívnej epistázy musí byť testovací pomer 1:1:2, za podmienky, že spárime rodiča z generácie F1 a recesívneho homozygota v oboch znakoch z generácie F2, vykonáme testovacie párenie. 

 

Záver

 

 

Z uvedených prípadov, teda z párenia generácie F1, F2 a testovacieho párenia boli dodržané fenotypové pomery, a preto ide o recesívnu epistázu.

Genetika / Základy genetiky / Recesívna epistáza /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu