amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Recesívna dedičnosť viazaná na pohlavie

Dedičnosť viazaná na pohlavie - záleží na pohlaví rodičov. Je to zvláštny druh dedičnosti, ktorý nezodpovedá štandardným pravidlám dedičnosti a teda tu ani neplatia štepné pomery ako u autozomálnej dedičnosti.

Mutačný znak viazaný na pohlavie znamená, že samička nemôže na recesívny znak štepiť. Buď ho má vo fenotype alebo nie je jeho nositeľkou. Keďže samček má dva pohlavné XX chromozómy, môže na mutačný znak štepiť, je teda jednofaktorový SF alebo môže byť dvojfaktorový DF.

(Gény pre popisované znaky sa nachádzajú na pohlavných chromozómoch, samček XX a samička XY. Na chromozóme Y sa nenachádzajú gény pre farbu operenia).

V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov.

Recesívna dedičnosť viazaná na pohlavie

Mutačný gén sa nedokáže presadiť voči nezmutovanému. Na to, aby sa mutácia prejavila, sú potrebné oba zmutované gény. Rozdiel je u samičiek, keďže ide o hemizygotnú konštitúciu (pre sledovaný znak má len jednu alelu), postačuje na expresiu aj jeden zmutovaný gén.

Samček môže byť teda nositeľom znakov viazaných na pohlavie:

-    SF Aa – je štiepateľný na recesívnu mutáciu alebo heterozygot. Správny zápis by vyzeral takto: XA Xa
-    DF AA – je nositeľom 2 faktorov nezmutovaného génu alebo dominantný homozygot. Správny zápis by vyzeral takto: XA XA
-    DF aa – je nositeľom 2 faktorov zmutovaného génu alebo recesívny homozygot. Správny zápis by vyzeral takto: Xa Xa

Samička má len jeden chromozóm X, a teda nemôže na recesívnu mutáciu štepiť. Môže byť teda nositeľkou znakov viazaných na pohlavie a to:

-    recesívny hemizygot (pre sledovaný znak má len jednu alelu) aY. Fenotyp je podobný DF samčekom. Správny zápis by vyzeral takto: Xa Y
-    dominantný hemizygot (pre sledovaný znak má len jednu alelu) AY. Fenotyp je podobný DF samčekom. Správny zápis by vyzeral takto: XA Xa

Kde Y predstavuje pohlavný chromozóm určujúci pohlavie.

Monohybridné kríženie s recesívnou dedičnosťou viazanou na pohlavie

Pri recesívnej dedičnosti viazanej na pohlavie sa prejaví len dominantná alela ak je nositeľom mutačného génu len samička. Získame iba fenotypovo červených potomkov, kde samčekovia sú nositeľmi génu pre žltú recesívnu farbu (štiepateľní)

Samček: Červená dominantná (nezmutovaná) AA
Samička: Žltá recesívna (zmutovaná) aYPotomstvo genotyp:

-    samčeky 50 % SF červené / žlté
-    samičky 50 % červené

Oproti autozomálnej dedičnosti, kde nezáleží na pohlaví rodičov, dostaneme pri farbách viazaných na pohlavie iný výsledok ak vymeníme rodičov. Pri recesívnej dedičnosti viazanej na pohlavie sa prejaví aj recesívna alela ak je nositeľom mutačného génu aspoň v jednom faktore aj samček. Získame teda fenotypovo rozdielnych potomkov. To znamená, že ak spárime žltého DF recesívneho samčeka, a samičku s fenotypom aj genotypom červenej farby výsledok bude nasledovný:


Potomstvo genotyp:

-    samčeky 50 % SF červené / žlté
-    samičky 50 % žlté

Ako je na príkladoch generácie F1 pri recesívnej mutácii viazanej na pohlavie vidieť, výsledné potomstvo záleží od toho, ktorý z rodičov je nositeľom mutačného génu.

Aby v potomstve bol jedinec nesúci mutačný znak musí mať samček mutačné gény v homozygotnej – dvojfaktorovej konštitúcii DF. Samičky sú v znaku viazanom na pohlavie hemizygotné, keďže majú len jeden pohlavný X chromozóm.

Aby sme dostali mutačne sfarbeného jedinca v generácii F1 je potrebné, aby bol samček nositeľom aspoň jedného faktoru zmutovaného génu. Samček môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. V tabuľke sú uvedené len výsledky mutačne sfarbeného potomstva, ostatné potomstvo nie je mutačne sfarbené.

Genetika / Základy genetiky / Recesívna dedičnosť viazaná na pohlavie /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu