amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Gén a jeho finkcia v organizme

Gén, jeho štruktúra a kontrola aktivity

Gén je úsek molekuly DNA, ktorý nesie funkčnú informáciu napr. pre tvorbu pigmentu, štruktúry peria, behaviorálneho typu vtáka, či iných vlastností a znakov organizmu.   V mendelistickej genetike sa gén určuje nepriamo podľa fenotypu a má abstraktný význam vo forme symbolu. Dve alely sa podľa pôsobenia na fenotypový prejav kombinujú do troch zostáv. V organizmoch s haploidným - s polovičným počtom chromozómov, je gén v hemizygotnom stave, má len jednu alelu (vysvetlenie v ďalšom texte).
Molekulárna definícia génu je odlišná. Molekulárna biológia sa na gén pozerá len z pohľadu štruktúry DNA, zatiaľ čo gén v mendelistickej genetike predstavuje dedičný základ pre vznik znaku (vlohy), ktorý sa prejavuje vo fenotype, napríklad farba peria.


Pre názornosť som sa rozhodol používať symboliku génu v podobe, ako ju vidíte na obrázku. Teda ak má gén 2 alely (každá môže niesť znak buď dominantný, recesívny, neúplne dominantný, a pod.), tak som ich graficky znázornil ako dve plôšky. Prvá pri rozdielnosti alel vždy označuje dominantnú alelu a druhá recesívnu. Je potrebné si však uvedomiť, že za vznik – prejav znaku zodpovedajú často viaceré gény v synergickom pôsobení.  Ak je to v príkladoch potrebné, tak nad symbolom génu je krúžok s farbou, ktorý označuje aký fenotyp – vzhľad daný gén vytvára.

Štruktúra génu

Gén má (a) oblasť pre prepis genetickej informácie na RNA a (b) regulačně oblasti. Regulačné oblasti sú pred a za oblasťou prepisu genetickej informácie. Pred oblasťou prepisu génu je promótor a za ňou je koncový signál, terminačný signál alebo tiež terminátor

Promótor je regulačná oblasť génu. Pred promótorom génu eukaryontných organizmov " organizmy s bunkami, ktoré majú diferencované jadro, na rozdiel od prokaryontov", často niekoľko tisíc (niekedy až tritisíc) nukleotidov, sú regulačné oblasti génu zosilňovač prípadne zoslabovač prepisu génu
Kontrola aktivity  génu v bankách eukaryí


Kontrola expresie génu eukaryontných organizmov je komplexný proces uskutočňovaný na viacerých úrovniach. Kontrola expresie génov v jadre banky je zabezpečovaná od organizácie chromozómu, cez prepis a preklad genetickej informácie až po presun funkčnej bielkoviny na miesto jej určenia.

Syntéza bielkovín a jej genetický  význam

Gén ako špacifická časť nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA) Z funkčného hľadiska gén realizuje genetickú informáciu od génu po znak.V živej bunke sa bielkoviny syntetizujú v priamej závislosti na nukleových kyselinách.
Pravidlo, podľa ktorého sa prekladá genetická informácia z nukleových kyselín na bielkoviny je genetický kód.

Genetika / Pojmy a definície / Gén /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu