amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Fórum


Vážení návštevníci fóra,

 

fórum na týchto stránkach je rozdelené do 3 častí :

všeobecná časť o amadinách Gouldovej

veterinárna problematika

časť o genetike a chove farebných mutácií

            Možno sa to niekomu zdá zbytočné, ale tieto 3 okruhy pokladám za dostatočne samostatné na to, aby dostali šancu rozvíjať sa vlastným smerom.

Verím, že vám fórum prinesie informácie, ktoré hľadáte, alebo že tu ponúknete svoj pohľad na vec. Žiadam Vás len o to, aby ste diskutovali ohľaduplne, bez osobných útokov a najmä, aby vaše otázky a odpovede boli identifikovateľné na konkrétneho chovateľa. Môj názor na anonymné diskusie je značne negatívny a preto vyzývam účastníkov tohto fóra, aby diskutovali pod vlastným menom a otvorene sa k svojej identite hlásili.

Účastník fóra musí prejsť registráciou. Stránka mu pridelí užívateľské meno a heslo, ktoré si v prípade zabudnutia môže každý nechať znovu zaslať na prihlasovaciu adresu. Žiadam vás, aby ste pri registrácii postupovali maximálne otvorene.

Pravidlá fóra:

Stránky gouldianfinchces.eu sú monotypicky zamerané na chov amadín Gouldovej a jej mutácií. Preto žiadam diskutujúcich, aby sa vo fóre venovali výhradne tomuto druhu vtákov.

 

Majiteľ stránky, ako i administrátori si vyhradzujú právo odstraňovať diskusné príspevky, a to najmä také, ktoré odporujú dobrým mravom, porušujú platné zákony SR a ČR (napr. obsahujú vulgárne výrazy, ohováranie, nadávky, rasistické, xenofóbne či šovinistické narážky), alebo nijako nesúvisia s témou a zameraním diskusie. V diskusiách nie je povolené šírenie spamu, vkladanie inzerátov, či propagácia iných webových stránok.

 

Prevádzkovateľ fóra si ďalej vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý bude považovať za nevhodný či poburujúci.

 

Je zakázané uverejňovať v diskusii vlastnú reklamu. Ak si chce účastník diskusie umiestniť odkaz na vlastné stránky, môže o to e-mailom požiadať majiteľa stránok. Rovnako, ak má niekto záujem umiestniť si baner gouldianfinches.eu, či na genetickú kalkulačku  na svoje stránky, môže e-mailom požiadať majiteľa gouldianfinchces.eu o zaslanie potrebných informácií.

 

Pri otváraní nových tém prosím uveďte názov témy , ktorý je pre ňu charakteristický. Všeobecné názvy, ako „ žiadam o radu, pomôžte, mám problém...“ a pod nie  sú akceptovateľné.

 

Pri opakovanom porušení pravidiel má majiteľ, rovnako ako všetci administrátori, právo pozastaviť účasť na diskusii, prípadne úplne vylúčiť diskutujúceho z diskusie i ďalších služieb na gouldianfinchces.eu. V prípade opakovaného porušovania pravidiel si majiteľ stránok vyhradzuje právo udelenia BAN-u na konkrétnu IP adresu a to buď dočasný, alebo trvalý a to  na časť stránok, alebo na stránky ako celok.

 

Stránky gouldianfinchces.eu nenesú zodpovednosť za pravdivosť publikovaných informácií vo fóre , či inzerátoch, príspevky sú vyjadrením osobných skúseností a názorov užívateľov. Ak však príde k evidentnému zavádzaniu diskutujúcich, je to dôvod na zákaz prístupu do diskusie.


Verím, že Vám diskusia na týchto stránkach prinesie veľa užitočných informácií, ako i pomôže k nadviazaniu priateľstiev s ostatnými diskutujúcimi.

Gouldian Finch Forum

Dear visitors of this forum,

 

Forum at these pages is divided into  the three parts:

 

1        General     about Gouldian finches

2        Genetics  – about genetics and breeding of color mutations

3        Veterinary –  about problems focusing to the vet

 

 

Maybe it´s for somebody useless, but these 3 themes I consider for enough self-contained to get a chance for their own development.

 

I hope that this forum will bring to you information which you´re looking for or that you will provide your opinion to individual problems. I just want to request you that the discussion will be considerate, without any personal attacks and especially questions and answers will be added by the full name of discussants. My opinion to the anonymous discussion is too negative. That is the reason why I want from you to discuss with your full name.

 

Forum members must register to it. Website will give to you username and login key, which may everybody in case of lost send to the login address. Login key may be changed by the choice of discussants for easier remembering. I request members of forum to proceed at the registration openly.

 

Rules of this forum:

 

1.    Webpage gouldianfinches.eu is focused just on the breeding of Gouldian finches and their mutations. Therefore I request discussants to dedicate on this forum only to this kind of birds.

 

 

2.    Owner and administrators of this webpage have the right to delete discussion posts and especially such posts, which are in oppose in good manners and violate laws of SR and CR (for example rude words, defamation, „bad“ language, racist, xenophobic and chauvinistic cues) or  they don´t associated with topic or with focus of the discussion. In discussion is not possible to propagate spam, insert ads or propagation of another websites.

 

3.    The operator of this forum has the right to delete any content, which will be by an operator considered for an inappropriate.

 

 

 

4.    It´s prohibited publishing the ad in discussion. If some member wants to put a link to his own websites, he can ask for it by the owner of website in the e-mail. Same is it when is somebody interested in to place a banner gouldianfinches.eu or to the genetics forecaster to his website, he can a banner code copy from the option „banner“, which is in the right side of menu.

 

 

5.    At opening of new topics, please set the name of topic, which is characteristic for it. General names as „I request for a help, please, I´ve got a problem...“etc., aren´t acceptable.

 

 

6.    In case of breaching the rules the owner or the administrator have the right to delete unsuitable post, by the repeated breach of rules suspend the participation in discussion or exclude the discussants from the discussion and from the other services at the gouldianfinches.eu. In case of a repeated breach has an owner the right to give a BAN (temporary or permanent) to the concrete IP address to the parts of website or to the whole website.

 

 

7.    Webpage gouldianfinches.eu is not responsible for the truth of published information in this forum or in ads; posts are just expressions of personal experiences and opinions of users. But if will be evident that discussants give the misleading information then it might be the reason to prohibiting the access to the discussion.

 

I hope that discussion at this webpage will bring you much useful information and will help you to create new friendships with other discussants.

 

Marek Buranský

Fórum
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu