amadina Gouldovej - gouldianfinches.eu

gouldianfinches.eu rss RSS

Úplne dominantná dedičnosť viazaná na pohlavie

Dedičnosť viazaná na pohlavie – záleží na pohlaví rodičov. Je to zvláštny druh dedičnosti, ktorý nezodpovedá štandardným pravidlám dedičnosti, a teda tu ani neplatia štepné pomery ako u autozomálnej dedičnosti (neviazanej na pohlavie).

Mutačný znak viazaný na pohlavie znamená, že samička nemôže na recesívny znak štepiť. Buď ho má vo fenotype alebo nie je jeho nositeľkou. Keďže samček má dva pohlavné XX chromozómy, môže na mutačný znak štepiť, je teda jednofaktorový SF, alebo môže byť dvojfaktorový DF.
(Gény pre popisované znaky sa nachádzajú na pohlavných chromozómoch, samček XX a samička XY. Na chromozóme Y sa nenachádzajú znaky pre farbu operenia).
V príkladoch a definícii ide o jej teoretické objasnenie, netýka sa to konkrétneho druhu vtákov.

Úplná dominancia viazaná na pohlavie

Samček môže byť teda nositeľom znakov viazaných na pohlavie:

-    SF Aa – je štepiteľný na recesívnu mutáciu - heterozygot. Správny zápis by vyzeral takto:
XA Xa
-    DF AA – je nositeľom 2 faktorov nezmutovaného génu alebo dominantný homozygot. Správny zápis by vyzeral takto: XA XA
-    DF aa – je nositeľom 2 faktorov zmutovaného génu alebo recesívny homozygot. Správny zápis by vyzeral takto: Xa Xa

Samička má len jeden chromozóm X, a teda nemôže na recesívnu mutáciu štepiť. Môže byť teda nositeľkou znakov viazaných na pohlavie, a to:

-    recesívny hemizygot (pre sledovaný znak má len jednu alelu) a Y. Fenotyp takýchto samičiek je podobný DF samčekom. Správny zápis by vyzeral takto: Xa Y
-    dominantný hemizygot (pre sledovaný znak má len jednu alelu) A Y.  Fenotyp je podobný DF samčekom. Správny zápis by vyzeral takto: XA Y

Kde Y predstavuje pohlavný chromozóm určujúci pohlavie.

Monohybridné kríženie s úplnou dominanciou

Samček: červený dominantný (nezmutovaný) AA
Samička: Žltá recesívna (zmutovaná) aY viazaná na pohlavie


Potomstvo genotyp:

-    samčeky 50 % SF červené / žlté
-    samičky 50 % červené

Pri úplnej dominancii krížením červenej (nezmutovanej) a žltej (zmutovanej) viazanej na pohlavie sme dostali 2 druhy potomstva. Keďže pri úplnej dominancii sa prejaví len dominantná alela získame iba fenotypovo červených potomkov, kde samčekovia sú štepiteľní na recesívnu žltú farbu.

Oproti autozomálnej dedičnosti, kde nezáleží na pohlaví rodičov, dostaneme pri farbách viazaných na pohlavie iný výsledok, ak vymeníme farbu rodičov. Pri úplnej dominancii viazanej na pohlavie sa prejaví aj recesívna alela, ak sú nositeľmi mutačného génu obaja rodičia. Získame teda fenotypovo rovnakých potomkov, no samčekovia sú štepiteľní, čo sa prejaví v ďalšom párení. To znamená, že ak spárime DF samčeka, ktorý je nositeľom 2 zmutovaných alel so samičkou, ktorá bude dominantný hemizygot výsledok bude nasledovný:
Potomstvo genotyp:

-    samčeky 50 % SF červené / žlté
-    samičky 25 % červené, 25 % žlté


Ako je na príkladoch generácie F1 pri úplne dominantnej mutácii viazanej na pohlavie vidieť, výsledné potomstvo záleží od toho, ktorý z rodičov je nositeľom mutačného génu.

Aby sme dostali mutačne sfarbeného jedinca v generácii F1 je potrebné, aby samček bol nositeľom aspoň jedného faktoru zmutovaného génu. Samček môže byť nositeľom 2 zmutovaných génov DF a potom dostávame iné pomery v sfarbení potomstva. V tabuľke sú uvedené len výsledky mutačne sfarbeného potomstva, ostatné potomstvo nie je mutačne sfarbené.Genetika / Základy genetiky / Dominantná dedičnosť viazaná na pohlavie /
Texty a fotografie nie je možné šíriť bez súhlasu autora
stránok www.gouldianfinchces.eu